Volts programma voor de Belgische federale verkiezingen: de burger centraal

België is een land met ongeëvenaarde kansen en mogelijkheden. Het bevindt zich op een kruispunt van een ambitieus politiek project (EU), de grootste eengemaakte economische markt en een aantal van 's werelds meest bekwame talenten. Toch wordt dat potentieel beperkt door verouderde structuren en opvattingen. Als Volt willen we het systeem nieuw leven inblazen en ervoor zorgen dat de Belgische instellingen en het beleid zich meer richten op de burgers. Kortom: een Europees België waar de burger op de eerste plaats komt.

De bevolking van België ligt aan de basis van dit grote succes. Het is hun gedrevenheid die heeft bijgedragen tot het creëren en dragen van het meest ambitieuze politieke project in de geschiedenis. België is de facto het hart van Europa. Zij verbindt de lidstaten en bevordert de solidariteit door middel van een groot Europees verhaal. Toch vinden we vandaag de dag een verdeeld Europa, belast met verouderde structuren en opvattingen. Het Europees project kan hierdoor haar volledig potentieel niet bereiken. We willen het systeem nieuwe energie geven, op alle niveaus: Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Bij Volt streven we naar een dynamische verschuiving die gericht is op de Belgische burgers, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat de Belgische instellingen en hun beleid een burgergericht karakter krijgen. Kortom, de burger op de eerste plaats stellen en een echte dialoog tot stand brengen, om de echte problemen van de mensen aan te pakken en creatieve oplossingen aan te moedigen door middel van actieve participatie.

De Belgische staat moet zich inzetten voor zijn burgers door hun ambities en vermogen om een betere toekomst te creëren te ondersteunen. Wij willen de burgers mondiger maken en ervoor zorgen dat zij over alle nodige vaardigheden, instrumenten en middelen beschikken om hun potentieel optimaal te benutten. Aan de basis van deze burgergerichte inspanningen ligt de absolute noodzaak om de Belgische staatsstructuur als geheel proactiever, innovatiever en efficiënter te maken en tegelijkertijd de Belgische, Europese en mondiale omgeving te verbeteren.

Op Europees niveau stelt Volt voor de Unie te versterken op basis van 5+1 uitdagingen om duurzame hervormingen ten behoeve van de burgers te waarborgen. In België willen we ook 5+1 uitdagingen voorstellen om de grootst mogelijke coherentie tussen de bestuursniveaus te bereiken:

 1. Burgers eerst: de Belgische staat en haar overheidsinstellingen moeten hun burgers mondig maken en een burgergericht beleid voeren, terwijl ze het volk in staat stellen om hun stem te laten horen en het beleid te beïnvloeden. Wij zijn voorvechters van participatieve, digitale burgerplatformen die gebruik maken van technologie om deliberatieve democratie[1] te verankeren, het overheidsbeleid vorm te geven en uit te voeren. Hiermee wil Volt het vertrouwen in onze instellingen herstellen.
 2. Economische groei: de toekomstige economische wereldmachten zullen landen zijn die de digitale transitie onder de knie hebben en hun bedrijven in staat stellen digitale koplopers te worden in een hypercompetitieve omgeving. We promoten ook ondernemerschap en zullen inzetten op de nodige investeringen, terwijl we de bureaucratie afbouwen die de koplopers in België afremt.
 3. Sociaal beleid: de werkloosheid blijft hardnekkig hoog in België. Aan de ene kant hebben burgers een hoge nood aan overdraagbare competenties, aan de andere kant zijn de kosten van tewerkstelling in België hoog voor de werkgevers, terwijl de werknemers zelf zwaar belast worden. Volt strijdt voor inclusieve werkgelegenheid en zal ernaar streven de arbeidskost voor de werkgevers te drukken en wetgeving voorstellen om de inclusiviteit te bevorderen.
 4. Expertise: bekwame burgers moeten in staat zijn om hun talent en potentieel ten volle te benutten. Om dit te bereiken, stellen we voor een sterke focus te leggen op levenslang leren en een revolutie teweeg te brengen in de Belgische onderwijscultuur. Dit is nodig om het dichter bij de vaardigheden en behoeften van de zich ontwikkelende economie te brengen. Wij zijn voorstanders van een onderwijshervorming; het bijsturen van de eindtermen, van de onderwijsvormen, en van het  Belgische leerplan met een focus op de economie van vandaag en morgen.
 5. Groene (r)evolutie: de overgang naar een duurzame economie en samenleving is een absolute must, we moeten dringende radicale maatregelen nemen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en de toekomst van ons ecosysteem voor de toekomstige generaties veilig te stellen. Van mobiliteit tot luchtkwaliteit, van ruimtebeslag tot leefbare steden, van energie tot afvalbeheer, een uitdagingen met rechten en plichten voor ons allen. Deze ecologische transitie vergt inspanningen, maar de implementatie ervan biedt ook mogelijkheden om te evolueren naar een meer leefbare wereld met positieve impacten op ons dagelijks leven.  We zijn sterke voorstanders van de circulaire economie, en zullen een samenwerkingsmodel inzetten om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen samenwerken om het milieu op een duurzame manier te verbeteren.

+1 Doordacht: het behalen van de 5 uitdagingen vereist doordacht leiderschap. Leiderschap dat inspireert, leiderschap dat luistert naar zijn burgers, leiderschap dat innovatie stimuleert en leiderschap dat verantwoordelijkheidszin bij het volk promoot. We moeten de Belgische staat zelf hervormen, door in te spelen en te bouwen op het potentieel van de ambtenarij, en door de particratie en belangenconflicten die de staat beletten om in het belang van de burger te handelen, ter discussie te stellen. We moeten ook een e-overheid inzetten voor meer efficiëntie, transparantie en directe burgerparticipatie. We zijn voorvechters van een doeltreffende, benaderbare overheid die minder tijd aan interne zaken besteedt, maar de problemen oplost waarmee burgers worden geconfronteerd.

 


I. Creëer een slimme staat voor iedereen

De kern van onze visie is de ambitie om een ​​slimme staat te creëren voor België en de Europese Unie. Belgische en Europese burgers moeten toegang hebben tot kwalitatieve publieke goederen en diensten. Op dit moment zijn de Belgische overheidsdiensten niet in staat om efficiënt te werken, vanwege een complexe bureaucratie met administratieve processen die hopeloos verouderd zijn. Dit heeft geleid tot een inefficiënte en niet-transparante overheidsadministratie, die niet langer geschikt is voor de 21ste eeuw en niet beantwoordt aan de behoeftes of verwachtingen van de burger. Het is noodzakelijk om de efficiëntie van overheidsdiensten continue te verbeteren door zich aan te passen aan het digitale tijdperk.

Om dit te veranderen willen we overheidsinstellingen creëren waarmee de burger op een efficiënte en eenvoudige manier kan communiceren en die het werk van de overheid toegankelijk maken voor de Belgische burgers. Volt richt zich op de invoering van een e-overheidsplatform op alle niveaus in België, de hervorming van Belgische overheidsinstellingen, het bevorderen van investeringen in openbare diensten. Daarnaast willen we het actieve burgerparticipatie verwezenlijken, om de burger inspraak te geven in het beleid. Ook de evaluatiesystemen van openbare instellingen moeten worden verbeterd zodat overheidsambtenaren kunnen worden geëvalueerd op basis van hun prestaties. Concreet zijn onze doelen de volgende:

 • E-overheid - Door te leren van andere Europese landen, zoals Estland, Zweden en Denemarken, willen we een systeem opzetten dat directe interactie met ambtenaren mogelijk maakt en de werking van de overheid moderniseert. We streven naar één enkel portaal voor alle niveaus (gemeentelijk, provinciaal, regionaal, gemeenschaps- en nationaal), waar het systeem zelf zorgt dat uw vragen bij de juiste instelling terecht komen.
 • Transparantie - Om verantwoording tegenover de burgers en om de overheid transparant te maken, willen we de kosten van de overheid en de investeringen in naam van de burgers openbaar maken en een overzicht bieden van hoe ze worden aangewend.
 • Staatshervorming - Om de staat efficiënter te maken stellen we voor om de Gemeenschappen en de Gewesten samen te voegen in vier nieuwe entiteiten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap. Brussel en de Duitstalige Gemeenschap zullen ook onafhankelijk zijn op provinciaal niveau. De taalcommissies in Brussel (Cocof, Cocom en Vcom) zouden worden samengevoegd tot een regionaal ministerie van taal- en gemeenschapsaangelegenheden. Een pragmatische kijk op de regionale en nationale bevoegdheden is ook vereist. Bevoegdheden als buitenlandse handel, milieu, gezondheid en onderwijs zouden baat hebben bij herfederalisatie, terwijl cultuur en erfgoed beter geregionaliseerd kunnen blijven.
 • Talent en reputatie - We moeten de ambitie van de ambtenaren verhogen. Er is duidelijk een behoefte aan verbetering van de evaluatie van de overheidsinstellingen en aan verantwoordelijkheid voor hun acties en functioneren. Er werden nog geen pogingen tot gedragswijzigingen gedaan, zoals in de private sector wel het geval is.  Ook de prestaties van ambtenaren moeten kunnen worden geëvalueerd en verbeterd. Hoewel we niet pleiten voor privatisering van de overheidsinstellingen, moeten er manieren en middelen zijn om de prestaties van werknemers te evalueren, bijvoorbeeld door minstens tweemaal per jaar toegewijde beoordelingsgesprekken te houden en online evaluatietools om het werk en de ontwikkeling van een werknemer op te volgen.

II. Promoot burgerparticipatie

België zet te weinig in op burgerparticipatie in vergelijking met andere gevestigde democratieën. Gemarkeerd als een “gebrekkige democratie” bekleden we in de lijst van beste democratieën slechts de 31ste plaats wereldwijd en de op vijf na laatste plaats in West-Europa. De Belgische democratie is dus dringend aan verbetering toe. Het vertrouwen in de overheid is laag (slechts 39%). We willen dat vertrouwen herwinnen door mensen meer te betrekken bij politieke en administratieve instellingen.

Bij Volt geloven we in de cultuur van participatie. Participatie vergroot het vertrouwen van burgers in de politiek en overbrugt de kloof die bestaat tussen burgers en het politieke niveau. Het bevorderen van een meer actieve betrokkenheid van alle burgers is dan ook een sleutelelement van de samenleving die we willen opbouwen. Een samenleving waarin niemand achterblijft en waar alle bevolkingsgroepen echt vertegenwoordigd zijn. In overeenstemming met deze belangrijke strategische prioriteit zullen we de burgers in staat stellen met de overheid te communiceren en samen te werken voor het algemeen welzijn, zodat ze een actieve rol kunnen spelen in het beleidsvormingsproces. Kortom een democratie creëren waarin burgers hun stem effectief kunnen doen weerklinken.

Om maximale impact op politieke beslissingen te bereiken, willen we dat burgerparticipatie geïnstitutionaliseerd wordt en de politiek binnenkomt met een krachtige wetgevende ondersteuning. Niettegenstaande wordt toegestaan participatie ​​bottom-up te ontwikkelen van lokaal naar regionaal en nationaal niveau, overeenkomstig de behoeften van de echte burger. Daarbij maken we gebruik van de meest innovatieve tools en technologieën om een ​​hoge mate van inclusiviteit te bevorderen. Deze tools zullen helpen bij het genereren van innovatieve ideeën die door deelnemers worden gedeeld en uiteindelijk worden gerepliceerd.

Volt wil ook het burgerschapsonderwijs versterken. Hoewel het burgerschapsonderwijs in heel België is geïmplementeerd, moeten we de positie van burgers versterken door ze op de schoolbanken al te vormen tot kritische individuen. Dit moet kritisch denken, kennis van politieke processen en instellingen en fundamentele waarden van onze samenleving omvatten, zoals mensenrechten, verdraagzaamheid, democratie en vrede. Als gevolg van de toenemende digitalisering van onze wereld en de impact die digitale platforms hebben op ons begrip en onze kennis, moeten we  media en digitale geletterdheid vergroten om burgers in staat te stellen een onderscheid te maken tussen wat betrouwbaar en nep is (fake news). Burgerschapseducatie moet ook worden aangeboden in een kader van levenslang leren en moet dus een onderdeel zijn op alle onderwijsniveaus.

De benadering van Volt om burgers gelijkwaardiger te maken en meer politieke macht te geven zal gebaseerd zijn op:

 • institutionalisering van Participatie -  Om de deelname van de burger te garanderen, moet de nodige wet- en regelgeving op haar plaats worden gezet. Deze moet worden ontworpen op basis van de verschillende federale, regionale en lokale competenties om ervoor te zorgen dat de juiste participatie-mechanismen worden ingevoerd. Wij willen dat deze kaders op lokaal en regionaal niveau worden vastgelegd en dat de juiste instrumenten en communicatiekanalen worden geboden om de samenwerking tussen overheidsdiensten en burgers te versterken, bijvoorbeeld door openbare discussies in te stellen, waar burgers hun mening over gevoelige onderwerpen kunnen uiten of door het instellen van geschikte mechanismen om lokale initiatieven te vergemakkelijken. Om dit te doen, zullen we voortbouwen op de lessen die zijn geleerd uit soortgelijke initiatieven, zoals de participatiewet van de Italiaanse regio Toscane, die in 2013 is goedgekeurd. We stellen voor dat het regelgevingskader verplichte participatie-instrumenten zou kunnen bieden op basis van de beste praktijken van de " volksvergaderingen" of het "openbare debat", in duidelijk omschreven gevallen.
 • Digitale burgerplatforms - We willen dat burgers op een effectieve en transparante manier met hun overheden op alle niveaus kunnen communiceren. Digitale platforms zijn een effectieve oplossing om de communicatie met overheidsdiensten aan te moedigen en de betrokkenheid van burgers te vergroten, vooral wanneer beslissingen een tastbaar effect hebben op het leven van burgers, zoals in stadsplanning en initiatieven met directe gevolgen voor het milieu.
 • Participatieve budgetten op gemeenschapsniveau instellen - Een ander instrument om de participatie van burgers aan het beleidsvormingsproces aan te moedigen, is om hen de mogelijkheid te bieden zeggenschap te hebben over de besteding van gemeentelijke belastingen. Dankzij participatieve begrotingen kunnen burgers kleine bedragen van hun belasting-bijdragen toewijzen aan projecten van openbaar belang die zij ondersteunen op basis van transparante en democratisch uitgedrukte voorkeuren. (Gelijkend op een uitbouw van het “burgerbegroting” concept dat al is uitgetest in ons land.)
 • Tegen gay-conversion therapy - Volt dringt aan om behandelingen te verbieden waar therapeuten homoseksuelen proberen te genezen van hun seksuele voorkeur. Er is geen wetenschappelijk onderzoek bekend dat aantoont dat deze methoden in staat zijn om de seksuele geaardheid te veranderen. Er is ook geen wetenschappelijk bewijs dat homoseksualiteit of biseksualiteit een stoornis is. Afgezien van het feit dat dit niet wetenschappelijk onderbouwd is, is dit ook in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
 • Discriminatie van vrouwen bestrijden - Gendergelijkheid is een fundamenteel mensenrecht dat in onze samenleving moet worden geïmplementeerd. In de huidige staat van onze samenlevingen worden vrouwen nog steeds oneerlijk behandeld, geconfronteerd met meer barrières dan hun mannelijke tegenhangers, het slachtoffer worden van specifieke vormen van geweld en gediscrimineerd in hun privé-, openbare en professionele leven. Een voorbeeld hiervan is het feit dat vrouwen op de werkplek ernstig worden gediscrimineerd: ze hebben vaak een lager salaris, zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies en hebben te maken met intimidatie op de werkplek. Volt zal aandringen om dit te veranderen en mannen, vrouwen en alle anderen op gelijke voet te stellen.
 • Geen discriminatie op basis van etniciteit, afkomst en huidskleur - Actuele juridische instrumenten op nationaal, Europees en internationaal niveau bieden geen bescherming aan personen die te maken hebben met vooroordelen, ongelijke behandeling en sociale uitsluiting. Minderheden blijven een discriminerende behandeling ondergaan, onder meer op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, sociale diensten, interactie met de wetshandhaving, enz. Discriminatie op basis van etniciteit en kleur blijft een van de meest dominante vormen van ongelijkheid, en minderheden blijven de meest benadeelde en vervolgde personen in de samenleving. Bovendien is discriminatie van zigeuners in heel Europa bijzonder problematisch. Recente publicaties tonen aan dat maar liefst 80% van de Roma nog steeds het risico van armoede lopen. De volgende maatregelen kunnen worden getroffen:
  • Bevordering en herziening van wetgeving ter bestrijding van aanhoudende discriminatie van bepaalde groepen. We moeten relevante stukken van nationale en Europese wetgeving herzien om deze zo te wijzigen dat deze adequaat zijn voor de 21e eeuw.
  • Versterking van het Comité P om politiegeweld, intimidatie en discriminerende profilering te beëindigen.
  • De termen 'ras', 'racisme' en 'rassendiscriminatie' in alle wetgeving schrappen. Het huidige concept van verschillende rassen is sociaal geconstrueerd, omdat er maar één menselijk ras wetenschappelijk is (Homo sapiens). Het gebruik van dergelijke termen moet daarom bij wet worden afgeschaft en het concept opnieuw worden gedefinieerd. Op basis van deze verdienste moet antidiscriminatiebeleid bestaan ​​uit de volgende termen: etniciteit, nationale afkomst, herkomst of huidskleur.

III. Een sociale economie

We willen de Belgische economie herzien, meer inclusief maken en sterkere banden tussen Wallonië, Vlaanderen en de rest van de wereld opbouwen. We streven ernaar het Belgische arbeidsrecht in de 21e eeuw te brengen. Kortom de juiste omgeving scheppen om echt Belgisch, Europees en wereldwijd ondernemerschap te stimuleren.

 • Breng de Belgische arbeidswetgeving in de 21e eeuw door rekening te houden met de nieuwe manieren van werken en met de nieuwe realiteit van moeder- en vaderschap.
 • Investeer in technologie-infrastructuren om de zakelijke omgeving te voorzien van supersnel internet.
 • Implementeer gedistribueerde blockchain-technologie waar de meeste impact hebben.
 • Update scholing en universitaire curricula om ervoor te zorgen dat toekomstige Belgen beter zijn aangepast aan de huidige economie.
 • Versterken van ondernemerschapsonderwijs en ondersteunen van innovators.
 • Weg met regels die innovatie en ondernemersambities belemmeren.
 • Digitaal onderwijs implementeren in ons onderwijssysteem.
 • Een omgeving creëren waarin alle inwoners van België profiteren van de investeringen in toekomstige technologieën, waaronder economische migranten, vluchtelingen, oudere en jongere generaties en regio's waar economische groei is geblokkeerd vanwege een gebrek aan investeringen.
 • Regels implementeren voor een duurzame financiële sector die de groei van een inclusieve en groene / circulaire Belgische economie ondersteunt.
 • Versnel de inspanningen voor duurzame economische groei en leg extra nadruk op de lange-termijn-ambities van onze samenleving.

Wij geloven dat deze ambities Belgische bedrijven zullen ondersteunen om koplopers te worden met het concurrentievoordeel van duurzaam zijn en het best beantwoorden aan de behoeften van klanten, werknemers en investeerders. Concreet zijn onze doelen:

 • Volt wil een Belgische sterke en inclusieve economie - Volt streeft naar gelijkheid in de hele samenleving en streeft naar een culturele revolutie tegen conventionele sekse- en gender-normen; attitudes die vaak worden verbeterd vanaf de kindertijd. Volt probeert de gaten in sociaal en biologisch onderwijs op scholen op te vullen, om een ​​meer begripvolle, accepterende en inclusieve samenleving te bevorderen, om de cyclus te doorbreken.
 • Gelijkheid op het vlak van ouderschap in het privé- en professionele leven - België is nog relatief traditioneel in de behandeling van nieuwe ouders. Moeders krijgen maximaal 3-4 maanden, terwijl vaders niet meer dan 10 dagen krijgen. Het besluit overlaten aan het koppel van hoe zij ouderschapsverlof willen organiseren, zou gezinnen in staat stellen zelf te beslissen in plaats van dat de staat de Belgische gezinnen vertelt wat ze moeten doen. We stellen daarom voor om gelijk betaald moederschaps- en vaderschapsverlof voor een langere periode tot 12 maanden toe te staan ​​en de werktijd van het gezin na het ouderschapsverlof in te voeren om beide ouders terug te laten keren naar deeltijdwerk, met mogelijke compensatie voor lagere inkomsten tijdens specifieke levensfasen (bijvoorbeeld tijdens de vroege kinderjaren, zoals voorzien in de Duitse ouderschapsverlofwet).
 • Aanpassen van de Belgische arbeidswetgeving voor de 21e eeuw - er moet meer nadruk worden gelegd op de nieuwe uitdagingen die de nieuwe economie stelt. Flexibeler werken zolang de prestaties er zijn brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoewel er regels voor werkflexibiliteit bestaan, willen we helpen de werkcultuur meer te veranderen en Belgische werknemers in staat te stellen ten volle te profiteren van hun flexibiliteit. Volt verlaagt de kosten van het tewerkstellen van mensen in België en heroriënteert vaardigheidstrainingen naar de sectoren die hen het hardst nodig hebben, terwijl we ervoor zorgen dat we getalenteerde nieuwkomers volledig integreren.
 • Investeer in digitale infrastructuur - om België uit te rusten met een personeelsbestand van de 21ste eeuw, zal Volt aandringen op uitbreiding van hogesnelheidsinternet door het hele land (ook naar landelijke en stedelijke gebieden). Snellere en betere toegang tot internet is een beproefde factor bij het vergroten van de economische groei, het bevorderen van meer innovatie en het economisch verbinden van bedrijven en mensen.
 • Ondersteunende technologieën die de toekomst van het werk vormgeven - Volt zal innovatieve bedrijven in Vlaanderen, Brussel en Wallonië ondersteunen. Gezien de enorme impact die kunstmatige intelligentie en gedistribueerde blockchain-technologie zullen hebben op de toekomst van onze samenlevingen en economieën, zal Volt toegewijde EU-financieringsprogramma's gebruiken.  Met name om innovatie te ondersteunen in gevestigde bedrijven en in jonge start-ups, om ethische kunstmatige intelligentie te ontwikkelen en slimme blockchain-technologie.
 • Leer digitaal - Volt zorgt ervoor dat digitaal onderwijs een kern vormt van het leerplan in ons onderwijssysteem. Samen met de investeringen in digitale infrastructuur en innovatie wil Volt de toekomstige Belgische generaties voorzien van de vaardigheden en hulpmiddelen die nodig zijn om te slagen wanneer artificiële intelligentie en blockchain of onze manier van werken radicaal veranderen. Huidige en toekomstige generaties moeten worden uitgerust met nieuwe vaardigheden die niet artificieel kunnen worden vervangen. Innovaties hebben altijd geleid tot nieuwe kansen, Volt zal ervoor zorgen dat de Belgische burgers hiervan het meeste kunnen profiteren en niet achterblijven.
 • Versterken van de economische samenwerking tussen Belgische regio's - Om een ​​sterke Belgische samenleving en economie te bevorderen, is het essentieel om de taalbarrières tussen burgers te overwinnen. Wij zijn van mening dat taallessen in het Nederlands, Duits, Frans en Engels op een jongere leeftijd moeten beginnen om culturele kloof te overbruggen en meer uitwisselingen tussen de Gewesten mogelijk te maken en ook meer inclusiviteit te bevorderen.
 • Werken aan meer integratie van migranten en vluchtelingen - Deze mensen zijn een meerwaarde voor onze samenleving en economie als ze adequaat en op een gestructureerde manier worden verwelkomd. Het aanbieden van taal- en beroepsopleiding, stages en werkervaringen voor nieuwkomers, en het bevorderen van een actieve dialoog tussen gemeenschappen, bevordert economische, culturele en sociale integratie.
 • Sociale uitsluiting aanpakken, gemeenschappen regenereren en een ambitieus programma opzetten van publieke en private investeringen in economisch achtergestelde gebieden - dit is het meest nodig in minder economisch sterke gebieden zoals delen van Brussel (Anderlecht, Molenbeek, Schaarbeek, St. Josse) en in het postindustrieel gebied van Wallonië.
 • Onderwijs- Een van de belangrijkste doelen van het onderwijs is om jongeren te vormen tot burgers. Volt staat voor een heropleving van de democratie, en daarvoor is gericht onderwijs essentieel.

Filosofische eindtermen zijn onmisbaar om de volgende redenen:

 1. De kunst van het argumenteren en doorprikken van valse redeneringen moet een duidelijke plaats krijgen in de algemene opleiding van toekomstige generaties. Vooral in een tijd van ‘fake news’ en meer betrokkenheid van burgers bij beleidsvorming is dit van groot belang.
 2. Studies geven aan dat filosoferen een positieve invloed heeft op zowel de intellectuele als de emotionele capaciteiten van studenten.
 3. De westerse filosofie is een onderdeel van ons cultureel erfgoed dat niet verloren mag gaan. Bovendien kan inzicht in filosofieën die afkomstig zijn van andere continenten, het inzicht in andere culturen en tolerantie bevorderen.

IV. Ecologische transitie

Volt promoot het idee van een ecologische transitie voor België. We zijn ons er volledig van bewust dat onze Belgische medeburgers helemaal niet tevreden zijn met de huidige stand van zaken qua beleid. Ze bieden geen antwoord op de meest urgente klimaat- en milieukwesties. De burgers eisen een verandering: studenten betogen in de straten voor een ambitieus klimaatbeleid, fietsers voor een meer duurzame mobiliteit om de verkeersveiligheid te vergroten. Daarnaast is er ook een breed gedragen oproep om luchtkwaliteit te verbeteren, fileleed te verminderen en vragen huishoudens om lagere energiekosten. Kortom eist de Belg meer aandacht voor zijn of haar gezondheid en een leefbaarder België. Volt streeft voor een verschuiving naar een koolstofarme en circulaire economie, bevordering van investeringen in hernieuwbare energie, overstappen op een slimme en efficiënte mobiliteit en een transformatie van productie, consumptie en afval. Dit alles is niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk. Ons huidige economische model is gebaseerd op de ontginning van hulpbronnen (zowel milieu als mens) en verspilling. In samenloop met een visie die de individuele consument centraal stelt op het vlak van mobiliteit (promotie van privé-auto's, onvoldoende investeringen in openbaar vervoer) botst dit model op haar grenzen. Gevolgen zijn bijvoorbeeld het versnellen van de impact van klimaatverandering, luchtverontreiniging tot op gevaarlijke niveaus en een groei van sociale ongelijkheid. Deze situatie heeft gevolgen voor onze gezondheid, kwaliteit van leven en is een bedreiging voor toekomstige generaties.

Volt stelt een inclusieve ecologische transitie voor met nieuwe economische en sociale maatregelen waardoor ook de meest kwetsbare mensen ervan kunnen profiteren. Volt stelt positieve maatregelen voor met een grote impact, zoals meer investeringen in duurzame mobiliteit en circulaire economie, die een groene (r)evolutie kunnen bevorderen. Verlaging van milieu- en gezondheidskosten, vermindering van files en luchtvervuiling. Beperking van de klimaatschade verhoogt de economische groei en kan middelen genereren voor meer investeringen in duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de ontwikkeling van mensen. Deze laatste willen we  competenties en vaardigheden laten ontwikkelen zodat we tegelijkertijd een groeiend aantal banen kunnen creëren. We heffen geen extra belastingen op mensen die op dit moment geen andere keuze hebben dan een auto te gebruiken. We zullen een nieuwe omgeving definiëren waar duurzaam openbaar en gedeeld vervoer de voorkeur verdient. Volt suggereert ook om belastingen uit brandstofverkopen direct in de ecologische overgang te gebruiken, bijvoorbeeld één cent van elke liter verkochte brandstof kan opnieuw worden geïnvesteerd in herbebossing en fietswegen. (Dit maakt overheidsuitgaven ook transparanter.) Daarnaast stelt Volt voor om de gegenereerde winsten op een sociale manier te herverdelen, zodat mensen met een laag en gemiddeld inkomen er profijt van kunnen hebben, door  belasting op werk te verlagen en voor mensen die dit het meest nodig hebben hun netto-inkomen te vergroten.

Volt stelt een ambitieus plan voor om luchtvervuiling aan te pakken. Dit is ook een sociale maatregel, omdat mensen met een laag inkomen en kwetsbare personen nog zwaarder worden getroffen door de negatieve gevolgen ervan, bijvoorbeeld omdat het voor hen veel moeilijker is om de bijbehorende kosten voor gezondheidszorg te betalen. De meest kwetsbaren zullen het meest profiteren van de verbetering van de luchtkwaliteit.

1. Slimme en duurzame mobiliteit

Jaarlijks gaan honderden miljoenen euro's verloren door files in België en raken er ongeveer 50.000 mensen gewond door een verkeersincident. Tegelijkertijd wijst onderzoek dat luchtvervuiling elk jaar meer dan 11.000 voortijdige sterfgevallen veroorzaakt in België. Luchtvervuiling heeft onder andere  kanker, hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen, hersenbeschadiging en andere gezondheidsproblemen als gevolg. Dit draagt ​​bij aan hoge zorgkosten en vertraagt ​​de economische groei. Autovervoer eist ook veel leefruimte op, waardoor de beschikbare ruimte voor mensen, recreatie, groene gebieden wordt verkleind. Het betonoppervlak dat stedelijke hitte-eilanden creëert, wordt hierdoor echter alleen maar groter.

Volt staat voor een Belgische overheid die zijn mobiliteitsplan realiseert samen met zijn belangrijke stakeholders (zoals mobiliteitsorganisaties (bijv. fiets-organisaties), mobiliteitsexperts, stadsplanners en burgers) om een ​​verschuiving naar minder autogebruik en meer gebruik van fiets, trein, tram te realiseren. Dit resulteert in een enorme verbetering van de luchtkwaliteit en een betere gezondheid voor mensen. Het kan ook bepaalde effecten van de klimaatcrisis vertragen, zoals tropische ziekten die naar Europa en België verschuiven ten gevolge van de klimaatopwarming.  Er zijn nog talrijke andere voordelen voor België, inclusief maar niet beperkt tot een kleiner aantal doden en gewonden bij verkeersongevallen; verhoging van de economische groei als gevolg van een verlaging van de kosten van de gezondheidszorg (luchtvervuiling, meer fysieke activiteit), lagere filekosten en verminderde economische schade door klimaatgerelateerde weersomstandigheden. Het zorgt ook voor een grotere leefbaarheid van steden en voorsteden met meer ruimte voor mensen en groene gebieden. Het vergemakkelijkt ook de aanpassing aan stedelijke hitte-eilanden. Dit toont aan dat ecologische en economische welvaart goed samen kunnen gaan.

Om dit doel te bereiken, richten we ons op positieve veranderingen zoals betaalbaarder openbaar vervoer, meer en goedkope of gratis systemen voor het delen van fietsen, meer en veiliger fietsinfrastructuur inclusief meer fietssnelwegen, subsidiëring van autodeelsystemen en voldoende beschikbaarheid van elektrische autoladers. We zullen geen nieuwe of aanvullende belastingen introduceren voor mensen die geen andere keuze hebben dan een auto te gebruiken. In plaats daarvan richten we ons op het bieden van alternatieven aan zo veel mogelijk mensen om de klimaatdoelen van de COP21 van Parijs te bereiken en te overtreffen.  Van hieruit werken we verder richting de WHO-doelstellingen voor luchtvervuiling en om het aantal mensen dood en gewond in het verkeer te verminderen.

Volt stelt de volgende maatregelen voor:

 • Verhoog het investeringsbudget voor openbaar treinvervoer aanzienlijk. Grotere investeringen in nieuwe treinverbindingen zijn nodig om meer mensen in staat te stellen de auto te vervangen door de trein. Het treinvervoer moet ook betaalbaarder worden gemaakt. We richten ons zowel op de uitbreiding van grootstedelijke netwerken, als op nieuwe verbindingen in plattelandsgebieden die vaak niet verbonden zijn met het spoorwegnet. Om de capaciteit op bestaande lijnen te vergroten en capaciteitsproblemen op sommige lijnen te verminderen, streven we naar een grotere capaciteit door te investeren in uitbreiding van het aantal dubbeldekstreinen en door deze vaker te laten rijden. Slimme toegenomen investeringen in openbaar vervoer hebben bewezen het gebruik van de auto, files en verkeersslachtoffers te verminderen. Daarnaast verbetert de luchtkwaliteit aanzienlijk. Ook moeten de belastingen op internationale treinkaartjes worden afgeschaft en kan België het initiatief nemen om op Europees niveau te streven naar meer en minder dure internationale hogesnelheidsverbindingen. Ook de nationale prijzen van treinkaartjes in België, die momenteel het grootste deel van de tijd hoger liggen dan de brandstofkosten van een auto, moeten worden verlaagd. De kosten hiervoor zijn redelijk laag (de jaarlijkse ticketinkomsten van de NMBS bedragen slechts € 797 miljoen per jaar).
 • Vergroot aanzienlijk investeringen in fietsinfrastructuur. Er zijn meer en meer investeringen in fietsinfrastructuren nodig om meer mensen op de fiets te krijgen en hun veiligheid te garanderen. We stellen een netwerk van fietssnelwegen voor over heel België. We zullen deze snelwegen veiliger maken met aparte stroken voor gewone fietsen en elektrische fietsen in te voeren, om ook deze conflicten of gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden. We streven ook naar een groter netwerk van deelfietsen in België, die gratis of goedkoop zijn en gemakkelijk te gebruiken. Studies hebben aangetoond dat meer mensen op fietsen (en e-bikes) een netto economische winst voor de maatschappij creëren, in tegenstelling tot mensen die in auto's rijden, wat een netto kost voor de samenleving is.
 • Een nieuwe visie voor auto's. We ontdoen ons van slechte systemen zoals het jaarlijks subsidiëren van salariswagens met miljarden euro's. In plaats daarvan willen we investeren in systemen van de toekomst. Dit door meer elektrische systemen voor het delen van auto's mogelijk te maken en te promoten. Onderzoek wijst uit dat elke deelauto 5 tot 15 privé-auto’s kan vervangen en het aandeel van het autoverkeer kan verminderen. We streven ook naar voldoende beschikbaarheid van oplaadpunten voor elektrische auto's om het gebruik ervan gebruiksvriendelijker te maken. We willen auto's die werken op fossiele brandstoffen geleidelijk afbouwen. Vanaf 2035 mag er geen enkele auto met fossiele brandstof meer in België worden ingeschreven of worden gekocht.
 • Openbaar vervoer eenvoudiger en gebruiksvriendelijker maken. We zullen het aankoopsysteem van vervoersbewijzen verbeteren om het gebruik van meerdere soorten openbaar vervoer te vergemakkelijken. Verbetering van de toegankelijkheid van treinstations door de verbindingen met systemen voor het delen van fietsen, lokale openbaar vervoer-mogelijkheden en autodeel-schema's te verbeteren. Ook voor goederenvervoer zullen we naar een groene logistiek gaan.
 • Gebruik verbeterd mobiliteitsbeleid als een hulpmiddel voor verbeterde stedelijke planning en ruimtebeslag. Momenteel wordt een overweldigend deel van de ruimte in steden bezet door auto's, zowel voor autorijden als parkeren. Voldoende openbaar vervoer, systemen voor het delen van fietsen en (elektrische) systemen voor het delen van auto's zullen ruimte vrijmaken in steden en voorsteden. Dit maakt ruimtelijke ordening en heropwaardering van stadscentra en voorsteden mogelijk met meer aandacht voor sociale (inclusief verhoogde sociale contacten) en milieuaspecten, waaronder meer ruimte voor mensen en groene gebieden. Dit laatste kan ook het reduceren van de effecten van stedelijke hitte-eilanden vergemakkelijken.

2. Een luchtkwaliteitsplan voor België

België presteert slecht op het vlak van luchtkwaliteit in vergelijking met andere EU-landen. Volgens de Environmental Performance Index (EPI) heeft België een van de slechtste luchtkwaliteiten in Europa en overschrijdt België de emissiegrenswaarden. Het Europees Milieuagentschap (EMA) onthult in zijn rapport over de luchtkwaliteit in Europa, dat in 2015 in België 11.200 mensen vroegtijdig overleden vanwege de effecten van luchtvervuiling. Bovendien werd België in 2018 voor het Hof van Justitie gedaagd, omdat het zich niet heeft gehouden aan de overeengekomen grenswaarden voor de luchtkwaliteit en omdat het verzuimde passende maatregelen te nemen om de overschrijdings-termijnen zo kort mogelijk te houden.

Belgische burgers zouden van een betere luchtkwaliteit moeten kunnen genieten. Volt zal er alles aan doen om te voldoen aan de luchtkwaliteits grenswaarden die zijn vastgesteld in het ‘Clean Air Policy Package for Europe’. Volt zal, juist via een Europese aanpak, bijdragen aan initiatieven om de luchtvervuiling te verminderen en tegen 2020 een ambitieus plan opstellen voor lagere streefwaarden die voldoen aan de National Emission Ceiling Directive (NEC) en sterk evolueren naar de WGO-grenswaarden. We ondersteunen ook burger-wetenschappelijke initiatieven zoals sensornetwerken voor luchtkwaliteit, waar burgers zeer betrokken kunnen zijn bij het verstrekken van waardevolle gegevens aan openbare instellingen om ervoor te zorgen dat inspanningen worden geleverd om de luchtvervuiling te verminderen.

Volt stelt voor om de uitstoot tegen 2030 te halveren en een luchtkwaliteitsplan aan te nemen met maatregelen die belangrijke verontreinigende stoffen aanpakken met gezondheidseffecten en zwevende deeltjes, meestal gerelateerd aan de industrie, de landbouw, het wegverkeer en de transportsector.

 • Betere uitvoering van regelgeving. Het is noodzakelijk om de huidige tekortkomingen in de wetgeving te begrijpen en duidelijke wetgevende en niet-wetgevende maatregelen vast te stellen voor de coördinatie tussen de staten, regio's en steden voor alle belangrijke verontreinigende stoffen. Coördinaties moeten ook plaatsvinden tussen afdelingen die verantwoordelijk zijn voor planning, milieu, klimaat en landbouw en mobiliteit om tegenstrijdige regelgeving te voorkomen. België zou een aanpak moeten volgen van continue verbeteringen met controle over gegevens van verontreinigende stoffen en het principe toepassen dat vervuilers betalen in geval van inbreuken op de wetgeving.
 • Nieuwe maatregelen om belangrijke verontreinigende stoffen te verminderen. Om te evolueren naar de limieten die worden voorgesteld door de WGO, is aanvullende regelgeving nodig om die doelen te bereiken. Nieuwe regelgeving moet gericht zijn op maatregelen die een sterk effect hebben op de verbetering van de luchtkwaliteit, inclusief transport-maatregelen (zie hiervoor het programma voor duurzame mobiliteit) en maatregelen om de luchtvervuiling door verwarming van woningen met bijvoorbeeld oude houtkachels te verminderen. In België wordt duidelijk aangetoond dat op autoloze zondagen de concentraties van de belangrijkste concentraties van luchtverontreinigende stoffen (stikstofdioxide, roet) tot> 50% lager zijn in vergelijking met gemiddelde (zon)-dagen.
 • Implementeer digitale en technologische oplossingen om monitoring en controle van emissies te vergemakkelijken, regelgeving en maatregelen af ​​te dwingen, vervuilers te vervolgen. Om het potentieel van de technologische ontwikkeling ten volle te benutten, zou België de samenwerking met kenniscentra moeten opdrijven om een ​​beter inzicht in, en modellering van de belangrijkste verontreinigende stoffen in de menselijke gezondheid te verkrijgen. Stimuleer de technologische overdracht van vervuilende controle-technologieën in de huidige bronnen van luchtvervuiling (dwz. auto's, kachels,...).
 • Verbeterde financiering voor onderzoek naar luchtkwaliteit en verbeterde monitoring. Investeringen is cruciaal voor België om de luchtkwaliteit te verbeteren. Investeringen zijn nodig voor infrastructuur, voor het kopen van monitoring instrumenten zoals instrumenten voor real-time monitoring van de samenstelling van fijn stof en voor het verzamelen van behoorlijke realtime verkeersemissie-gegevens om modellen voor luchtvervuiling te verbeteren. Er moet ook betere financiering beschikbaar worden gesteld om bedrijven aan te moedigen te investeren in technologische ontwikkeling, ter ondersteuning van initiatieven voor de meting van luchtvervuiling door burgers (bijv. Leuvenair, Influence Air).

3. Verschuiving naar circulaire economie in België

In de komende jaren moeten overheden, burgers en bedrijven hun krachten bundelen om de groei- en ontwikkelingskansen achter de overgang naar een circulaire economie volledig te benutten. Het doel is een staat die streeft naar oplossingen voor groene groei en innovatieve ideeën om een ​​betere omgeving voor zijn burgers en bedrijven te creëren, terwijl banen worden gecreëerd en de levenskwaliteit wordt verbeterd.

In België zijn belangrijke inspanningen geleverd om de circulaire economie te implementeren, maar volgens het Eco-innovatiescorebord 2017 is België tekortgeschoten in vergelijking met zijn prestaties in 2015. De belangrijkste reden is de lage implementatie van eco-innovatie, het gebrek aan participatieve benaderingen om te innoveren met en voor de burgers en de beperkte ondersteuning voor de ontwikkeling van een goed functionerende zakelijke omgeving.

Volt wil dat België in de ranking stijgt en zich positioneert als een van de beste EU-landen voor circulaire economie. We stellen voor om burgers, bedrijven en kenniscentra in staat te stellen samen te innoveren waardoor een gevoel van beleids-eigendom wordt bevorderd dat kan leiden tot duurzame en blijvende veranderingen. Volt zal een routekaart voor afvalbeperking creëren waarin alle stakeholders van de afvalsector bijeenkomen.

 • Partnerschap voor de circulaire economie - De publieke sector zou moeten optreden als tussenpersoon voor het uitwisselen van ideeën en initiatieven om de overgang naar een circulaire economie na te streven. Het moet een platform opzetten met de belangrijkste spelers en de uitvoering van participatieve projecten aanmoedigen om verschillende manieren te testen voor de publieke sector om de overgang naar een circulaire economie te versnellen.
 • Routekaart voor afvalbeperking - De afvalsector moeten een gemeenschappelijke visie overbrengen voor de ontwikkeling naar een circulaire economie. De reikwijdte van het plan is het definiëren van een innovatieve benadering van "productie-consumptie-afval": van de ontwerpfase tot het einde van de levensduur van de producten, waardoor het mogelijk wordt om inputs, hergebruik en recyclage van secundair of verspild materiaal in elk stadium te verminderen. Bovendien zal de samenwerking tussen afval-actoren een circulaire en geïntegreerde middelen markt verder ontwikkelen.
 • Door eco-innovatie stimuleren we samenwerking met kenniscentra. Er is verder onderzoek nodig om producten te herzien en nieuwe te ontwikkelen samen met creatieve bedrijfsmodellen. Samen met zijn Gewesten en Gemeenschappen zou België een internationaal wetenschapscentrum moeten lanceren waar kennis en talent samenkomen en bloeien.
 • Herdenken van voedselsystemen voor een bloeiende samenleving in een bloeiende omgeving. Een complete circulaire economie gaat niet alleen over materiaal en producten, maar ook over voedsel. Onze huidige voedingsgewoonten dragen bij aan de onredelijke verspilling van hulpbronnen en ecologische problemen, aangezien een derde van het gekochte voedsel elk jaar in de toeleveringsketen verloren gaat en de productie van ons voedsel het grootste verbruik van natuurlijke hulpbronnen als zoet water vereist. Volt stelt voor om een ​​gemeenschappelijke voedselstrategie te definiëren met een focus op een circulaire economie met een reductie van bij benadering de helft van de voedselverspilling tegen 2030, door het stimuleren van voedseldonatie en het verminderen van verpakkingen (met name plastic verpakkingen)

De genoemde acties leiden ook tot het verbod op plastic, verminderen de water- en bodem-consumptie en verminderen de milieuvervuiling.

V. Een vooruitstrevende Europese defensie

Volt steunt met klem de Europese visie op de toekomst van Europese Veiligheid en Defensie en is het eens met de drie bouwstenen waarop het gebaseerd is:

 1. Democratische besluitvorming moet op alle niveaus van de Europese veiligheid, en defensie moet aan de basis liggen. Alle beslissingen moeten een democratisch en parlementair proces doorlopen. Alle veiligheidstroepen moeten onder burgerlijk gezag staan.
 2. Een volledig geïntegreerde defensie, onder een Europees ministerie van Defensie, die de EU in staat stelt autonoom te reageren op bedreigingen voor haar grondgebied en bevolking.
 3. Een gemeenschappelijke veiligheidscultuur creëren en ervoor zorgen dat veiligheidstroepen in heel Europa dezelfde waarden verdedigen, met name democratie, rechtvaardigheid, scheiding der machten, vrijheid en gelijkheid; overal waar ze moeten werken.

Op Belgisch niveau moedigt Volt een voortdurende en verhoogde samenwerking aan met alle EU-bondgenoten in het algemeen, en de BENELUX-partners in het bijzonder. De eenmaking van het BENELUX-luchtruim, de Belgisch-Nederlandse maritieme samenwerking en de voortdurende inzet van militairen over de hele wereld gelden als voorbeelden van beste praktijken. De Belgische defensie moet voorbereid zijn op de toekomst. Het Scorpion-programma staat een intense samenwerking met Frankrijk toe, evenals de aanschaf van de F-35's met Italië, Nederland, Denemarken en Noorwegen. Ten slotte moeten andere tekortkomingen worden opgevuld met nieuwe ideeën en nieuwe vormen van samenwerking. Internationale samenwerking is vereist om onze soldaten goede civiele-bescherming en medische zorg te bieden bij operaties.

VI. Dierenrechten verankeren in de Grondwet

Volt eist dat het welzijn en de waardigheid van dieren worden opgenomen in de Belgische Grondwet. Dieren zijn gevoelige wezens die het recht hebben om te worden verdedigd. Het is daarom hoog tijd dat onze grondwet evolueert met de publieke opinie. onze Europese buren, zoals Duitsland, Luxemburg en Zwitserland, hebben al dierenbescherming ingebed in hun grondwetten.

De Belgische Grondwet is gebaseerd op een reeks uiteenlopende en fundamentele beginselen, zoals het recht om geen schade te worden berokkend. Het is wetenschappelijk bewezen dat dieren (zeker huisdieren) een bewustzijn hebben. We richten ons daarom op de soorten waarvan bekend is dat ze pijn kunnen ervaren. Ook zij moeten dus door de Grondwet worden beschermd.

Deze grondwettelijke verandering zal regeringen aanmoedigen om steeds betere wetten en beleidsmaatregelen in te voeren om dieren te beschermen. Dit geeft dieren een fundamentele basis die de aanneming van concrete maatregelen wettigt. Bovendien zullen de hoven van beroep, en met name het grondwettelijk hof, legitieme redenen hebben om de voordelen van een nieuwe wet voor de bescherming van dieren te beoordelen. Dieren en hun welzijn zullen veel meer tellen en in waarde en belang toenemen voor hun eigen bestwil. Dit maakt onze samenleving meer rechtvaardig. Zorgen voor de meest kwetsbaren in de grondwet is een bewijs van sociale beschaving.